Terms and Conditions

Artikel 1 – Algemeen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. OperaSana BV, statutair gevestigd te Heerlen, kantoor houdende te 6419 AT Heerlen, Valkenburgerweg 167;
  2. Opdrachtgever: De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die aan OperaSana BV een opdracht verleent;
  3. Opdracht: Een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 en verder van het Burgerlijk Wetboek, waarbij OperaSana BV zich jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten, of waarbij een derde zich jegens OperaSana BV verbindt werkzaamheden te verrichten.
  4. Offerte: een voor Opdrachtgever op maat gemaakt aanbod van OperaSana BV aan Opdrachtgever.
  5. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen OperaSana BV en Opdrachtgever op basis van de Offerte.
  6. Partijen: OperaSana BV en Opdrachtgever.
  7. Partij: OperaSana BV of Opdrachtgever
  8. Schriftelijk: op papier of per e-mail.
  9. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij OperaSana BV werkzaamheden verricht of diensten verleent. Indien in een aanbieding of overeenkomst naar deze algemene voorwaarden wordt verwezen, worden deze algemene voorwaarden geacht als woordelijk daarin te zijn opgenomen en een geheel mee te vormen.
2.2. OperaSana BV kan bij afzonderlijke bijlagen bij deze algemene voorwaarden nadere algemene voorwaarden vaststellen, welke dan zullen gelden voor een in die bijlagen nader aan te duiden bepaalde soort van dienstverlening en/of activiteit, welke door OperaSana BV zal worden aangeboden. Bij een eventueel verschil in de bepalingen in deze algemene voorwaarden en de bepalingen in de aanvullende voorwaarden prevaleert de inhoud van laatstgenoemde voorwaarden.
2.3. Wijzigingen in en afwijkingen op deze algemene voorwaarden en/of de nadere voorwaarden in de bijlage(n) zijn slechts van toepassing voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen zijn overeengekomen.
2.4. Eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij deze door OperaSana BV uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 2.5. Een aanbieding, prijsopgave of iedere andere uiting van OperaSana BV bindt OperaSana BV niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door Opdrachtgever. De overeenkomst tussen OperaSana BV en Opdrachtgever komt tot stand nadat OperaSana BV de Opdracht tot het verrichten van de werkzaamheden van Opdrachtgever heeft aanvaard, dan wel feitelijk doordat OperaSana BV met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.

Artikel 3 – Offertes en overeenkomsten

3.1. De door OperaSana BV gemaakte Offertes zijn vrijblijvend: zij zijn geldig gedurende veertien (14) dagen, tenzij anders aangegeven. OperaSana BV is slechts aan de Offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen veertien (14) dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3.2. Indien de aanvaarding – al dan niet op ondergeschikte punten – afwijkt van het in de Offerte opgenomen aanbod, is OperaSana BV daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij OperaSana BV anders aangeeft.
3.3. Een samengestelde prijsopgave in de Offerte verplicht OperaSana BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.4. Wanneer bij het opstellen van de begroting in de Offerte bepaalde kosten of kostenposten niet zijn te overzien, doordat deze bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de voortgang van het project of van prijsopgaven van derden of anderszins niet met zekerheid zijn te voorspellen, kunnen deze pro memorie worden opgenomen. De doorberekening daarvan geschiedt dan achteraf en in redelijkheid.
3.5. Alle Offertes gaan vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

4.1. OperaSana BV zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. OperaSana BV kan niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. Alle verplichtingen van OperaSana BV voortvloeiende uit de Overeenkomst zijn inspanningsverplichtingen.
4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft OperaSana BV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden en de hieraan verbonden kosten door te berekenen aan Opdrachtgever. Artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan OperaSana BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan OperaSana BV worden verstrekt.

Artikel 5 – Wijziging van de overeenkomst

5.1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal OperaSana BV daarbij aangeven in hoeverre de aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6 – Annulering en opzegging

6.1. Na ondertekening van de Offerte, vóór uitvoering van de Overeenkomst, kan Opdrachtgever de gegeven opdracht annuleren. OperaSana BV zal in dat geval aan Opdrachtgever geen percentage van het totale offertebedrag als annuleringskosten in rekening brengen.
6.2. In het geval dat Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds opzegt, dient Opdrachtgever alle reeds door OperaSana BV in het kader van de Overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden en zal OperaSana BV aan Opdrachtgever geen percentage van het totale offertebedrag als annuleringskosten in rekening brengen.
6.3. De opzegtermijn voor opdrachten met een looptijd meer dan een (1) maand is maandelijks. Dit dient de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te maken. De Opdrachtgever dient de gemaakte kosten van die betreffende maand te betalen.

Artikel 7 – Prijs en betaling

7.1. Tenzij anders is vermeld zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
7.2. De prijzen in de Offertes zijn in euro’s, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder reis-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
7.3. Opdrachtgever dient de door haar verschuldigde bedragen te voldoen binnen de overeengekomen termijn, of indien niet expliciet een termijn is overeengekomen binnen de op te factuur vermelde termijn. Indien geen betalingstermijn is overeengekomen of vermeld, dient Opdrachtgever voor betaling zorg te dragen binnen veertien dagen na factuurdatum.
7.4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een (1) maand kan OperaSana BV de verschuldigde kosten periodiek bij Opdrachtgever in rekening brengen. Doorgaans zal de facturering van de periodieke kosten voorafgaand plaatsvinden, tenzij anders vermeld. Daarnaast is OperaSana BV gerechtigd om bij aanvang van een opdracht 50% van de kosten vooraf in rekening te brengen.
7.5. Bij overschrijding van een betalingstermijn is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente, zonder dat daartoe een ingebrekestelling noodzakelijk is.
7.6. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van betaling. 7.7. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die OperaSana BV moet maken in verband met de incasso van een vordering op de Opdrachtgever zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
7.8. In het geval van liquidatie, faillissement, toelating van Opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van OperaSana BV op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

8.1. Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van OperaSana BV, totdat alle bedragen die Opdrachtgever verschuldigd is voor krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 3, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan OperaSana BV zijn voldaan.
8.2. Rechten worden aan Opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever alle overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Artikel 9 – Geheimhouding

9.1. Elk van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie dient in ieder geval als vertrouwelijk te worden beschouwd en behandeld indien dit als zodanig is aangeduid.
9.2. Indien OperaSana BV op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en OperaSana BV zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is OperaSana BV niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 10 – Rechten van intellectuele en auteursrecht

10.1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Opdracht ontwikkelde materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij OperaSana BV of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend, doch onder de voorwaarde als bedoeld in artikel

10.2. Opdrachtgever zal de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen zonder voorafgaand verkregen toestemming van OperaSana BV.
10.3. Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van OperaSana BV of diens licentiegevers (kunnen) bevatten. Opdrachtgever zal deze programmatuur en materialen geheimhouden, niet aan derden bekend maken of in gebruik geven en slechts mogen gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Opdrachtgever die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.
10.4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduiding omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
10.5. Het is OperaSana BV toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien OperaSana BV door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 11 – Medewerking/werkzaamheden door derden

11.1. In geval medewerkers van OperaSana BV op de locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal Opdrachtgever kosteloos zorg dragen voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
11.2. Tenzij bij een overeenkomst anders is bepaald is OperaSana BV steeds bevoegd de werkzaamheden welke in het kader van een opdracht dienen te worden uitgevoerd door derden te laten verrichten.

Artikel 12 – Beëindiging

12.1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot (partiële) ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van (een) wezenlijke verplichtingen(en) ingevolge de overeenkomst.
12.2. Indien de overeenkomst welke zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. In het geval de overeenkomst voor bepaalde duur is aangegaan, heeft geen der partijen het recht de overeenkomst tussentijds op te zeggen, tenzij in de overeenkomst of in de bijlage(n) bij deze voorwaarden anders is overeengekomen. 12.3. Een partij kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien aan de andere partij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. OperaSana BV zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
12.4. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 8.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij BronzGreen BV ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die OperaSana BV vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 13 – Conversie

13.1. In geval één of meer bepalingen van deze overeenkomst nietig blijken, blijven de overige bepalingen in stand. In dat geval treedt voor de betreffende nietige bepaling een bepaling in de plaats die zo min mogelijk afwijkt van de nietige bepaling, waarbij zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan het doel en de bedoeling van de betreffende bepaling.

Artikel 14 – Overmacht

14.1. Geen van partijen bij een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van OperaSana BV.
14.2. Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

15.1. OperaSana BV is niet aansprakelijk voor enige schade die is veroorzaakt door of verband heeft met de Opdracht en/of het uitvoeren daarvan door OperaSana BV, tenzij de schade te wijten is aan OperaSana BV door opzet of grove schuld.
15.2. OperaSana BV is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
15.3. OperaSana BV is niet aansprakelijk voor enige schade die betrekking heeft op de privacygevoelige (persoons)gegevens van de Opdrachtgever, tenzij de schade te wijten is aan OperaSana BV door opzet of grove schuld. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de eigen privacygevoelige (persoons)gegevens.
15.4. OperaSana BV is niet aansprakelijk voor enige schade die betrekking heeft op de systemen en/of producten die bij derden wordt ingekocht, gebruikt of geleend. De voorwaarden van de derde partij zijn hierop van toepassing.
15.5. Indien OperaSana BV op enig moment ondanks het in lid 1, 2 en 3 bepaalde aansprakelijk is voor enige schade dan wordt deze beperkt tot maximaal het bedrag dat voor de uitvoering van de Opdracht voldaan dient te worden, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekering van OperaSana BV in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
15.6. Opdrachtgever vrijwaart OperaSana BV voor alle aanspraken van derden jegens OperaSana BV wegens aansprakelijkheid als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht door OperaSana BV, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door verwijtbare tekortkoming van OperaSana BV.

Artikel 16 – Klachtenprocedure, onderzoeksplicht en verjaring

16.1. OperaSana BV doet er alles aan om de kwaliteit van haar producten en diensten te waarborgen. Mocht een opdrachtgever/deelnemer desondanks ten aanzien van de kwaliteit van de dienstverlening van OperaSana BV klachten hebben, dan kan deze daarover een klacht indienen bij OperaSana BV. Informatie over de klachtenprocedure kan kosteloos worden opgevraagd bij OperaSana BV.
16.2. Opdrachtgever dient onverwijld na ontvangst van een factuur de juistheid daarvan te onderzoeken. Klachten met betrekking tot facturen moet Opdrachtgever binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk en onderbouwd aan OperaSana BV kenbaar maken op straffe van verval van het recht om de factuur te betwisten.
16.3. Klachten die niet schriftelijk en tijdig als omschreven in lid 1 van dit artikel zijn ingediend, behoeven niet meer door OperaSana BV in behandeling te worden genomen.
16.4. Iedere vordering van Opdrachtgever op OperaSana BV verjaart door verloop van een (1) jaar na afronding van de opdracht.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1. Op alle overeenkomsten tussen OperaSana BV en Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen OperaSana BV en Opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht.
17.2. Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld in de Nederlandse taal en kunnen worden vertaald in een andere taal. Indien strijdigheid mocht ontstaan tussen de Nederlandse versie en de vertaalde versie, hebben de bepalingen van de Nederlandse versie voorrang.